När du behöver en professionell samtalspartner

 

Samtalsbehandling

Det finns olika sätt att arbeta i samtal och utifrån dina behov gör vi tillsammans en individuell planering. Med samtalsbehandling kan man baland annat behandla:

  • nedstämdhet sorg och krisreaktioner
  • ångest, oro och fobier
  • stressrelaterade problem
  • relationsproblem
  • sömnproblem
  • kroniska smärta

Handledning

Erbjuder handledning utifrån kognitiv beteendeterapi, KBT, till olika yrksegrupper och organisationer. I handledning kan frågor rörande ledarskap, pofessionalitet, samtalsteknik, bemötande, effektivitet ochälsa avhandlas. Vanligast är att vi utgår från de handleddas ärenden och frågeställningar. Handledningen ska fungera som ett forum för diskussion av svårigheter och praktiska problem i arbetet, och syftar till att utveckla de egna förmågorna, ge kompetenshöjning, bidra till en stärkt yrkesidentitet samt ge stöd och avlastning. Uppdragsgivare kommer från både den offentliga och privata sektorn.

Handledning kan bidra till:

•Ökad kvalitet i klientarbetet

•Utveckling och kompetenshöjning

•Stärkt yrkesidentitet

•Stöd och avlastning

•Att få nya perspektiv

•Att hitta alternativa förhållningssätt

 

Erbjuder även psykoterapihandledning för studerande vid psykolog- och psykoterapeututbildningar.

Parterapi

Hos många par försvinner den glädje, närhet och passion som fanns där från början. Man får allt svårare att samtala med varandra och till slut kanske man frågar sig om man har något gemensamt överhuvudtaget. Sexlivet kanske inte fungerar, svartsjuka och otrohet kan ställa till det. Man kan ha olika värderingar om hur man ska leva sitt gemensamma liv, exempelvis hur man ska prioritera tiden, hur hemmet ska skötas, hur barnen ska uppfostras eller hur man ska umgås. Kärleken försvinner och det som en gång höll ihop paret lyser med sin frånvaro. När man som par hamnar i svårigheter kan man känna att man behöver hjälp av någon utomstående.

I min behandling med par arbetar jag utifrån IBCT. Terapin inleds med en utforskande del där jag tillsammans med parterna går igenom problem- och konfliktområden men också parets gemensamma styrkor och historia. Först träffar jag paret tillsammans en gång, därefter var och en individuellt och slutligen presenterar jag hur jag ser på det som kommit fram under samtalen samt ger paret en idé om hur de kan bli hjälpta. I behandlingen kan till exempel ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att kunna hitta tillbaka till det som paret uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning.

 

 

 

 

Metoder

Psykoterapi

Psykoterapi (psykologisk behandling) innebär behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder. En sådan metod är kognitiv beteendeterapi (KBT).

KBT Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

 

ACT- accepetns and comittment therapy

 

Carina Berglund Samtalspartner AB

070-616 90 07, info@cbsamtalspartner.se

Köpmangatan 23, 811 39 Sandviken

© Carina Berglund samtalspartner AB 2012

Medlem i Beteendeterapeutiska föreningen